Piliečių mokslas

Kas yra piliečių mokslas?

Piliečių mokslą (angl. citizen science) galima apibrėžti kaip mokslinius projektus inicijuotus ar vykdomus su mėgėjų piliečių pagalba. Mėgėjai mokslininkai formuluoja tyrimų klausimus, atlieka stebėjimus ir matavimus, vertina duomenis ir (arba) publikuoja tyrimų duomenis. Būtina šių veiksmų sąlyga – atitiktis moksliniams kriterijams. Piliečių mokslas ne tik įgalina naujus mokslinius projektus bei leidžia išnaudoti platesnius žinių šaltinius, bet ir skatina mokslo ir visuomenės dialogą.

Šiuo metu pasaulyje yra suskaičiuojama virš 1500 oficialių ir neoficialių piliečių mokslo projektų - nuo drugelių paieškų iki neuromokslo ir „pasidaryk pats“ biologijos. Visus šiuos projektus vienija vienas tikslas - paspartinti ir įgalinti mokslo tyrimus, kurių „profesionalūs“ mokslininkai vieni atlikti negali. 

Daugumoje projektų gali dalyvauti bet kas norintis - neribojamas nei amžius, nei žinios ar patirtis; įsitraukti gali mokyklos, įvairios organizacijos ir, žinoma, pavieniai entuziastai. Kai kuriems projektams įgyvendinti reikalingos specialios priemonės ar įrankiai (dažnai juos galima pasiskolinti arba pasidaryti patiems), tačiau daugumai užtenka kompiuterio ar išmaniojo telefono. Dalyviai dažniausiai „apmokomi“ internetinių [tutorial] pagalba, video medžiaga, kartais ir gyvuose ar internetiniuose seminaruose. 

Kaip pradėti dalyvauti piliečių mokslo projektuose? Susirasti dominančią sritį, paieškoti susijusių projektų ir - pirmyn. Tarptautinių projektų katalogus galima rasti SciStarter, Zooniverse, EU-Citizen.Science portaluose. Informaciją apie šiuo metu Lietuvoje vykdomus projektus rasite skiltyje Bendruomenė.

Skirtinguose šaltiniuose ir disciplinose piliečių mokslas apibrėžiamas ne vienodai. Siekiant sudaryti pagrindą gerajai piliečių mokslo praktikai užtikrinti Europos Piliečių Mokslo Asociacija (ECSA – European Citizen Science Associacition) apibrėžė 10 piliečių mokslo principų:

  1. Piliečių mokslo projektai aktyviai įtraukia piliečius į mokslinę veiklą, kurios rezultatas – naujos žinios ir supratimas. Piliečiai gali prisidėti prie projektų, arba būti projektų partneriais ar lyderiais, taip projektuose atlikdami reikšmingą vaidmenį.
  2. Piliečių mokslo projektų išeiga – autentiški moksliniai rezultatai. Pavyzdžiui, atsakymas į mokslinę problemą, arba projekto rezultatų pagrindu daroma įtaka gamtosauginei veiklai, vadybiniams sprendimams, aplinkosaugos politikai ir pan.
  3. Dalyvavimas atneša naudos tiek profesionaliems mokslininkams, tiek piliečiams mokslininkams (angl., citizen scientists). Tai, pavyzdžiui, tyrimų rezultatų publikavimas, mokymosi galimybės, asmeninis pasitenkinimas veikla, socialinė nauda, pasitenkinimas savo indėliu į mokslinius tyrimus, pvz., atsakant į aktualius vietos, šalies ar tarptautinius klausimus, bei galimybė taip paveikti susijusią politiką.
  4. Jei pageidauja, piliečiai mokslininkai gali dalyvauti ne viename mokslinio proceso etape. Į šiuos įeina tyrimo problemos formulavimas, metodų parinkimas, duomenų rinkimas ir analizė, bei rezultatų komunikacija.
  5. Piliečiai mokslininkai iš projekto gauna grįžtamąjį ryšį. Pavyzdžiui, yra informuojami, kaip naudojami jų surinkti duomenys bei kokią įtaką jų indėlis turi tyrimams, politikai ar visuomenei.
  6. Piliečių mokslas laikomas lygiaverčiu bet kokiems kitiems tyrimų metodams, su jam būdingais trūkumais ir tendencijomis, kuriuos reikėtų apsvarstyti ir kontroliuoti. Tačiau, palyginus su tradiciniais tyrimų metodais, piliečių mokslas sukuria progą didesniam visuomenės įsitraukimui ir mokslo demokratizacijai.
  7. Piliečių mokslo projektų duomenys ir meta-duomenys pateikiami visuomenei prieinama forma, o rezultatai, kai tai yra įmanoma, publikuojami atviros prieigos formatu. Dalijimasis duomenimis gali vykti viso projekto metu ar po jo, nebent esama apribojimų saugumo ar privatumo sumetimais.
  8. Piliečiams mokslininkams skiriamas oficialus pripažinimas arba padėka projektų rezultatuose ir publikacijose.
  9. Piliečių mokslo programos vertinamos pagal mokslinius rezultatus, duomenų kokybę, dalyvių patirtį ir platesnę visuomeninę ar politinę įtaką.
  10. Piliečių mokslo projektų lyderiai apsvarsto teisines ir etines problemas, kurios liečia autorystės teisių, intelektinės nuosavybės klausimus, dalijimosi duomenimis susitarimus, konfidencialumą, atribuciją, bei bet kokių veiklų poveikį aplinkai.

(Principai į lietuvių kalbą išversti E.M.Ramansauskaitės)