Naujienos

KTU siekia įtraukti įvairias piliečių grupes aktyviai prisidėti prie mokslo iniciatyvų

Piliečių mokslo (angl. citizen science) sąvoka vis plačiau naudojama įvairiose pastarojo laikotarpio mokslininkų iniciatyvose, siekiant įtraukti piliečius į mokslinę veiklą, kurios rezultatas – naujos žinios ir supratimas. Nors sąvoka Oksfordo anglų kalbos žodyną pasirodė vos prieš 7 metus, Europos Sąjungos (ES) bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Europos horizontas“ šis terminas yra vis labiau akcentuojamas.

Piliečių mokslo apibrėžimą pirmą kartą pasiūlė sociologas Alanas Irwinas 1990 m., apibūdindamas kaip „mokslą, kuris tenkina piliečių poreikius“ bei „mokslo formą, kurią sukūrė ir įveiklino patys piliečiai“.

„Pastaruoju metu yra daug kalbama apie universitetų trečiąją misiją, daromą poveikį ir mokslininkų bendradarbiavimą su visuomene. Taip pat daug kalbama apie atsakingą mokslą ir inovacijas (angl. RRI), kur pabrėžiamas piliečių įsitraukimas į mokslą ir mokslo komunikacija. Taigi, piliečių mokslas yra puiki priemonė bendradarbiauti mokslininkams ir visuomenei, kartu kuriant žinias ir įgyvendinant universitetų trečiąją misiją“, – sako Eglė Butkevičienė, Kauno technologijos universiteto (KTU) Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto (SHMMF) profesorė.

KTU Piliečių mokslo „ambasadorė“, profesorė E. Butkevičienė teigia, kad piliečių mokslas Lietuvoje vis dar nėra labai paplitęs, bet galima pastebėti pirmuosius projektus, inicijuojamus Lietuvos mokslininkų.

„Tai nauja praktika tiek mokslininkams, tiek piliečiams, nes apie piliečių mokslą pradėta kalbėti visai neseniai. Žinių, kas tai yra, kaip galima dalyvauti piliečių mokslo projektuose, trūkumas yra viena iš priežasčių, kodėl Lietuvoje piliečių mokslas žengia tik pirmuosius žingsnius“, – sako Eglė Butkevičienė, KTU SHMMF profesorė.

Pastaraisiais metais KTU vis aktyviau vykdo projektinės veiklos, plėtojančias piliečių mokslo iniciatyvas.

Svarbu spręsti jaunimo atskirties ir kitas socialines problemas

Nuo 2020 m. KTU SHMMF vykdomas Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas „Piliečių mokslas kaip inovatyvi piliečių dalyvavimo forma kuriant gerovės visuomenę (CS4Welfare)“ (sutarties Nr. S-GEV-20-6), kurio pagrindinis tikslas – išsiaiškinti, kaip piliečių mokslas gali būti panaudotas socialinių problemų sprendimui.

„Šio projekto metu atlikta ne tik tarptautinės gerosios patirties analizė, bet ir parengtas piliečių mokslo taikymo sprendžiant lokalių bendruomenių socialines problemas tyrimo modelis bei atliktas veiksmo tyrimas, kurio metu KTU mokslininkai dirbo kartu su 6-iomis bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, įsitraukdami jas į piliečių mokslo projektą“, – sako E. Butkevičienė.

2021 m. pradžioje KTU SHMMF kartu su Oslo universitetu (Oslomet) ir kitais Europos šalių partneriais pradėjo vykdyti ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (H2020) finansuojamą  projektą „Jaunimo įgalinimas ir socialinių inovacijų bendrakūra bei politikos formavimas, pasitelkiant jaunimo socialinį piliečių mokslą (YOUCOUNT)“. Pagrindinis projekto tikslas – kurti naujas žinias ir inovacijas, siekiant padidinti socialinį jaunimo, kuriam gresia atskirtis, įtraukimą visoje Europoje, kartu formuojant jaunimo piliečių socialinį mokslą.

„Projekto veiklos Lietuvoje bus nukreiptos į vietoves, kuriose nedarbo lygis yra gana aukštas ir jaunimas linkęs išvažiuoti savo ateitį kurti svetur, didesniuose miestuose Lietuvoje ar kitose Europos šalyse. Taigi, vienas novatoriškų būdų, skatinančių jaunus žmones likti savo bendruomenėje ir didinti socialinį įsitraukimą – piliečių mokslo iniciatyvos“, – teigia KTU SHMMF profesorė.

2021 m. pradžioje 11 partnerių (įskaitant ir KTU SHMMF) iš Europos ir kitų šalių  pradėjo įgyvendinti dar vieną H2020 finansuojamą  projektą „Parama tvariems instituciniams pokyčiams skatinant piliečių mokslą mokslo ir technologijų srityje (TIME4CS)“. Projekto veiklomis siekiama įgyvendinti institucinius pokyčius, kurie skatintų visuomenės dalyvavimą moksle, remtų ir skatintų piliečių mokslo iniciatyvas.

„Minėtos iniciatyvos aktualios ne tik socialinių ir humanitarinių mokslų sričių atstovams, bet ir gamtos bei technologijos mokslų sričių atstovams“, – teigė KTU SHMMF prof. Eglė Butkevičienė.

Piliečių mokslas – išmaniems sprendimams Europoje

Piliečių mokslas taip pat labai svarbi  KTU vykdomo H2020 projekto „ECIU Universiteto mokslinių tyrimų institutas sumaniems Europos regionams (SMART-ER)“ dalis. Vienas iš projekto darbo paketų yra skirtas iniciatyvoms, kurios stiprintų piliečių mokslo bendruomenę ECIU universitete.

Projekto SMART-ER metu bus sukurta bendra projekto piliečių mokslo virtuali platforma, parengtos gairės ir rekomendacijos piliečių mokslo projektų plėtojimui. 2021 m. rudenį ECIU konsorciumas surengs nuotolinių seminarų sesiją, kurios metu bus pristatyti pažangiausi piliečių mokslo projektai įvairiuose ECIU konsorciumo universitetuose.

Šiais metais KTU taip pat tapo Europos piliečių mokslo asociacijos nariu (ECSA) ir Lietuvoje įkurtos Piliečių mokslo asociacijos nariu.

 

Šaltinis: KTU internetinis puslapis