Naujienos

Parengti viešosios politikos pasiūlymai

Projekto "Piliečių mokslas kaip inovatyvi piliečių dalyvavimo forma kuriant gerovės visuomenę" tikslas - ištirti piliečių mokslo, kaip inovatyvios formos įtraukti piliečius į lokalių bendruomenių socialinių problemų sprendimą, potencialą ir parengti rekomendacijas suinteresuotosioms institucijoms ir grupėms. Atlikus tyrimą išryškėjo, kad Lietuvoje egzistuoja didelis piliečių mokslo potencialas, tačiau jo realizacija praktikoje yra maža dėl: (1) dėl piliečių mokslo sampratos fragmentacijos; (2) riboto suinteresuotųjų pusių supratimo (ypač bendruomenių) apie piliečių mokslo projektų kūrimą, įgyvendinimą ir valdymą; ir (3) bendradarbiavimo tarp skirtingų suinteresuotųjų grupių trūkumo. Viešosios politikos pasiūlymai pateikti dokumente apibrėžia rekomendacijas šioms problemoms adresuoti.

Projektas „Piliečių mokslas kaip inovatyvi piliečių dalyvavimo forma kuriant gerovės visuomenę“ (CS4Welfare). Projektas finansuojamas pagal LMT sutartį Nr. S-GEV-20-6).